Publikationer

Från projektstarten hösten 2014 har projektets medlemmar varit vetenskapligt verksamma i form av presentationer och artiklar.

Presentationer

Björklund, S., Heilä-Ylikallio, R., Jusslin, S., Rejman, K., Magnusson, U. & Rosvall, C. (2016) Tre skolor. Tre språk- och skrivmiljöer. Tre textkulturer? Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Karlstads universitet 24–25.11.2016.

Björklund, S., Heilä-Ylikallio, R., Magnusson, U. & Rejman, K.(2015). Att berätta på svenska – likheter och variation i tre olika skolmiljöer. Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik 5. 3−4.12.2015 Vasa.

Björklund, S., Heilä-Ylikallio, R., Magnusson, U. & Rejman, K. (2016). Elevtextens många uttryck. Text och textualitet. VAKKI – symposium XXXVI. 11−12.2.2016. Vasa.

Björklund, S., Pakarinen, S. & Rosvall, C. (2015). Skrifthändelser och skriftpraktiker i språkbadsklass. Om skriftspråkandets gränser i skolans vardag. Om skriftspråkandets gränser i skolans vardag. Gränsernas dynamik. VAKKI – symposium XXXV 12−13.2.2015. Vasa.

Björklund, S. & Rosvall, C. (2015). Det berättande klassrummet – perspektiv på skriftspråkande i svenskt språkbad. Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik 5. 3−4.12.2015 Vasa.

Björklund, S. & Rosvall, C. (2015). Skriftspråkande i svenskt språkbad. Vad kännetecknar skrivprocesser i språkbadsklassrum? Nordand 12. 12.6.2015. Hamar, Norge.

Heilä-Ylikallio, R. (2015). Symposium Multilitteracitet – att utbilda utöver det förväntade. KT-päivät 19–20.11.2015. Vasa.

Heilä-Ylikallio, R., Jusslin, S., Höglund, H., Rejman, K., Westerlund, A., Björklund, S., Rosvall, C., & Storås, L. (2017). Via meningsskapande till emancipatoriskt skrivande. Skrivkompetens på svenska som första- och andraspråk i Finland och Sverige. Posterpresentation på Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik 6, NNMF6, Odense, Danmark. 30.11-1.12.2017.

Heilä-Ylikallio, R., Patmon, D., Björklund, S., Rejman, K., Westerlund, A., Doktar, C. & Jusslin, S. (2017). Can Emancipatory Writing Be Seen as a Way to Strengthen Communication, Equity and Equality? Round Table på International Association for Research in L1 Education, ARLE, Tallinn University, Estland. 15-17.6.2017.

Höglund, H., Kaihovirta, H.  & Heilä-Ylikallio, R. (2015). Multimodal and aesthetic possibilities and positions in future L1 research and education. IAIMTE I Odense, Danmark 3-5.6.2015

Jusslin, S. (2017). Exploring multimodal texts in three educational text environments. Paperpresentation på International Association for Research in L1 Education, ARLE, Tallinn University, Estland. 15-17.6.2017.

Jusslin, S. (2017). Exploring three Swedish L1 and L2 text environments. Posterpresentation. Nordens språk som andra språk 13, Vasa universitet, 7-9.6.2017. Vasa.

Jusslin, S. (2017). Skolans textmiljö – möjlighet eller hinder? Paperpresentation på Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik 6, NNMF6, Odense, Danmark. 30.11-1.12.2017.

Rosvall, C. (2016). Former Swedish immersion students´ second language writings. Sixth International Conference on Immersion and Dual Language Education. Minneapolis, MN. USA.  20th October 2016

Rosvall, C. (2016). Genrelandskap, texter och bedömning – språkbadselever som skribenter i andraspråket svenska i studentexamensproven under åren 2012−2014. Text och textualitet. VAKKI – symposium XXXVI. 11−12.2.2016. Vasa.

Rosvall, C. (2017). Språkbadsröster i en flerspråkig kollaborativt skriven historik. Nordens språk som andra språk 13, Vasa universitet, 7-9.6.2017. Vasa.

Westerlund, A. (2015). Essäteoretiska perspektiv på narrativa inslag i studentuppsatser. Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik. 5. 3−4.12.2015. Vasa.

Westerlund, A. (2015). Essätyper och konstrukt i essäprovet. En analys av studentexamensuppsatser från Finland. Nordic Symposium on Testing and Assessing Writing. Trondheim. 29.9.2015.

Westerlund, A. (2016). Att skriva på dator: nya möjligheter och gamla utmaningar. Forum för modersmål och litteratur, Tammerfors 18.11.2016.

Westerlund, A. (2016). Essätyper i essäprovet. Text och textualitet. VAKKI – symposium XXXVI. 11−12.2.2016. Vasa.

Westerlund, A. (2016). Produkt eller process? Essän som genre enligt gymnasieläroböcker. Nationell ämneskonferens i litteraturvetenskap, Karlstads universitet, 12.5–13.5.2016.

Westerlund, A. (2017). ”Planschen ger intryck av sorg och oro.” Essäistiska strategier i
studentexamenssvar i historia. Konferensen Skriv! Les! Trondheim, 9.5-11.5.2017.

Pro gradu-avhandlingar

Jusslin, S. (2016). Textmiljön i tre klassrum. En beskrivning av skrifthändelser i en finlandssvensk skola, en språkbadsskola och en sverigesvensk skola. Opublicerad pro gradu-avhandling. Vasa: Åbo Akademi. Även som elektronisk källa: https://www.doria.fi/handle/10024/124424


Publikationer

Björklund, S., Heilä-Ylikallio, R., Magnusson, U. & Rejman, K. (2016). Elevtextens många uttryck – mot en multimodal analys. I P. Hirvonen, D. Rellstab & N. Siponkoski (toim.) Teksti ja tekstualisuus, Text och textualitet, Text and Textuality, Text und Textualität. VAKKI-symposiumi XXXVI 11-12.2.2016. VAKKI Publications 7. Vasa. Elektronisk publikation: http://www.vakki.net/publications/2016/VAKKI2016_Bjorklund_et_al.pdf

Rejman, K., Magnusson, U., Björklund, S. & Heilä-Ylikallio, R. (2016). Elever i årskurs 5 skriver narrativer. I H. Höglund & R. Heilä-Ylikallio (red.). Framtida berättelser. Perspektiv på modersmålsdidaktisk forskning. Rapport nr 39/2016. Åbo Akademi.

Rosvall, C. (2016). Genrelandskap, texter och bedömning tidigare språkbadselever som andraspråksskribenter i svenska. I P. Hirvonen, D. Rellstab & N. Siponkoski (toim.) Teksti ja tekstualisuus, Text och textualitet, Text and Textuality, Text und Textualität. VAKKI-symposiumi XXXVI 11-12.2.2016. VAKKI Publications 7. Vasa. Elektronisk publikation: http://www.vakki.net/publications/2016/VAKKI2016_Rosvall.pdf

Westerlund, A. (2014). Tankens mångfald. Essän som genre och gymnasieskrivande. I P. Andersson (Red.). Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden, (s. 307–325) Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning & Nordiska nätverket för modersmålsdidaktik. Elektronisk publikation: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1149456/FULLTEXT01.pdf

Westerlund, A. (2015). Bildbeskrivning, berättelse och reflektion – texttyper och skrivdiskurser i en komplex skrivuppgift. I C. Silverström (Red.) Fokus på finlandssvenska elevtexter. Tankar om texter i modersmål och litteratur skrivna i årskurs 9 år 2014. (s. 54–67) Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering. Elektronisk publikation: http://karvi.fi/sv/publication/fokus-pa-finlandssvenska-elevtexter-tankar-om-texter-i-modersmal-och-litteratur-skrivna-i-arskurs-9-ar-2014/


Följande artiklar är under arbete:

Björklund, S. & Rosvall, C. (u.a.). Second language writing in a Swedish immersion: An ethnographic case study of situated literacy events in a fifth grade immersion classroom.