Om projektet

Skrivkompetens figur
Projektet Skrivkompetens bildades år 2014 och är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Stockholms universitet. Syftet med projektet är att studera grundskole- och gymnasieelevers samt universitetsstudenters skrivkompetens på svenska i olika språkmiljöer i Finland och Sverige för att stöda skriftspråksutveckling på svenska.

Inom projektet uppmärksammas elevernas skriftspråksutveckling mot en större registervariation under skoltiden. Utvecklingen uppföljs främst genom textanalyser och genreanalyser av texter samt multimodala texter skrivna av elever i olika åldrar. Vidare görs jämförelser mellan elever med svenska som förstaspråk och andraspråk i avsikt att identifiera potentiella textuella och genrerelaterade drag som är bundna till individuell språkfärdighet och den lokala språkliga samt didaktiska miljön.

Projektet bidrar med kunskap om aspekter kring hur elever med svenska som första språk och svenska som andraspråk skriver och skillnader som ligger som grund för pedagogisk utveckling. Upplägget av projektet främjar samarbete över disciplinerna och förväntas ge resultat som intresserar såväl teoretiker som praktiker inom pedagogiken och språkvetenskapen.

Från projektstarten 2014 finansierades projektet av Svenska kulturfonden och rekryterade då två doktorander Camilla Rosvall och Anders Westerlund som bägge forskar på essäistiskt skrivande och genreanalyser i studentexamensprov. I projektet intresserar vi oss särskilt för svenska som L1 och L2, språkbrukare i olika åldrar samt nyanlända elever och elever i behov av särskilt stöd. Datamaterial har samlats in i tre olika skolor i tre olika språkmiljöer i Sverige och Finland.

Från och med 2016 har Skrivkompetesprojektet aktivt utvidgat forskningsintresset mot multimodal textproduktion och har rekryterat nya doktorander med kunskap om andra modaliteter än traditionell alfabetisk text. Forskningsprojektet Multilitteracitetens möjligheter baserar sig på Skrivkompetensprojektet och bygger delvis vidare på resultat och nätverk som etablerats inom detta. Forskarteamets skeden och centrala strävande att producera ny kunskap om hur barn och unga i olika språkmiljöer utvecklar emancipatoriskt skrivande via meningsskapande visualiseras i kompassnålen från meningsskapande textproduktion till emancipatoriskt skrivande.

I forskningsprojektet ingår:

Siv Björklund, projektledare, professor i språkbad, Åbo Akademi
Ria Heilä-Ylikallio, professor i modersmålets didaktik, Åbo Akademi
Ulrika Magnusson, FD, universitetslektor vid institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet
Katarina Rejman, FD, universitetslektor vid institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet
Anders Westerlund, doktorand i pedagogiska vetenskaper och universitetslärare i modersmålets didaktik, Åbo Akademi
Camilla Rosvall, doktorand i pedagogiska vetenskaper, Åbo Akademi
Sofia Jusslin, doktorand i pedagogiska vetenskaper, Åbo Akademi

I projektet ingår även pro gradu-skribent Victoria Mattsson, klasslärarstuderande från Åbo Akademi. Hennes avhandlingsarbete handleds av professor Ria Heilä-Ylikallio. Mattsson skriver sin pro gradu-avhandling i pedagogik om hur femteklassare i tre olika språkmiljöer skriver intervjuer med utgångspunkt i en bild. Elevtexternas genre och språk analyseras utifrån skrivpedagogisk och lingvistisk inriktning för att identifiera olika mönster i elevtexterna.

Mer information om publikationer och presentationer inom projektet hittar du under fliken Publikationer

Kontaktuppgifter till projektets medlemmar hittar du under fliken Kontaktuppgifter