Varför skrivhandledning?

Ett aktuellt spår i projekt Skrivkompetens är skrivhandledning. Inom projektet intresserar vi oss för skrivhandledning i olika åldrar och för tillfället samlar vi in material från skrivhandledningssituationer från förskola upp till universitetsnivå.

Under 11-13 april besökte jag vår projektskola i Sverige för att diskutera skrivande med elever i årskurs 5. Jag var i skolan i egenskap av skrivhandledare vilket fick mig att reflektera över min roll som skrivhandledare, samt över skrivhandledningens varför.

Skrivhandledning är ett aktuellt begrepp inom både skola och forskning. Att använda begreppet skrivhandledning – och att i verkligheten praktisera det – är tacksamt och ändamålsenligt av flera orsaker. Nedan presenteras några:

Skrivandet är en process. Skrivandet i dag uppfattas inte som en lineär handling som kan läras ut en gång för alla, utan förstås snarare som en process där skribenten ständigt omvärderar, reviderar och korrigerar sin text. I skrivprocessen stöter skribenten på olika utmaningar i olika skeden, och där behövs handledning av olika slag under processens gång. I skrivhandledningen är elevens här och nu utgångspunkten, och därför är idén med skrivhandledning kompatibel med tanken om skrivandet som process.

Läraren är en handledare. I läroplanen (Utbildningsstyrelsen 2014) betonas att lärarens roll i dagens skolor ska vara handledande. Ur lärarperspektiv innebär begreppet skrivhandledning ett interaktivt och relationellt sätt att förhålla sig till elevens skrivande, vilket resonerar i samklang med läroplanen.
IMG_3164 (1)

Skrivhandledning sänker tröskeln för lärare. Alla lärare är kanske inte bekväma i att undervisa i skrivande, men att handleda i skrivande både låter – och är – mindre skrämmande. Att handleda någon innebär delat ansvar mellan lärare och elev där båda två arbetar tillsammans för att utveckla både text och skrivande. Handledningen kan i praktiken innebära att låta eleven berätta om sin text, och det låter ju inte så skrämmande?

Skrivhandledning sänker tröskeln för elever. När eleverna vet att det finns en skrivhandledare i klassrummet (vilken i praktiken oftast är läraren) att vända sig till i både små och stora skrivrelaterade frågor, sänks tröskeln för att söka råd och hjälp. I bästa fall leder det till att eleverna inte sitter ensamma med sin text när de har kört fast, utan att de vågar och vill vända sig till skrivhandledaren.

Mindy Svenlin
Forskningsbiträde

 

Källa:
Utbildningsstyrelsen (2014): Grunder för Läroplanen för den Grundläggande Utbildningen. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.